USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Täältä löydät vastauksia useimmin esitettyihin kysymyksiin. Jos jokin asia jää mietityttämään, laitathan viestiä sanna.nurmi@pomoni.fi.

Palvelut

POMONI:lla on kolme johtamisen kehittämiseen ja johtamistyötä tekevien hyvinvointiin keskittyvää palvelua. Ne soveltuvat sekä yksilöille että ryhmille.

POMONI Johtaminen on johtamistaitoja, -osaamista ja -motivaatiota kehittävä palvelu.

POMONI Hyvinvointi on kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja työstä palautumista tukeva palvelu.

POMONI Tunneäly on käyttäytymisen, tunteiden ja asenteiden tasolla tunneälykkyyttä kartoittava palvelu.

POMONI on johtamistyötä tekevien ihmisten valmennustoimisto. Pomonin palvelut on tarkoitettu organisaatioille, jotka näkevät avainhenkilöidensä johtamisosaamisen kehittämisen ja hyvinvoinnin tärkeäksi. Yksilötasolla Pomonin palvelut on tarkoitettu kaikille johtamistyötä tekeville ihmisille, jotka haluavat kehittää johtamisosaamistaan ja huolehtia ennaltaehkäisevästi omasta hyvinvoinnistaan.

Työnohjaus on kehittämismenetelmä, joka tähtää ohjattavan henkilökohtaiseen kasvuun, työssä kehittymiseen ja hyvinvointiin. Sen prosessinomaisesta luonteesta johtuen on tyypillistä, että havainnointia, oivaltamista ja oppimista tapahtuu sekä tapaamisissa että työarjessa tapaamisten välillä.

 

Yhteistyön aluksi työnohjaukselle asetetaan tavoitteet. Niiden toteutumista arvioidaan yhdessä sovitulla tavalla, kuten väli- ja loppuarvioinnein. Jokaisen työnohjaustapaamisen alussa määrittelet yhdessä työnohjaajan kanssa mistä aiheesta haluat keskustella. Sinä ja työnohjaaja tarkastelette yhdessä valitsemaasi teemaa, siihen liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin. Työnohjaaja auttaa sinua tutkimaan omaa toimintaasi tiedostavalla, reflektiivisellä otteella ja käymään dialogia tavoitteena oman toimintasi utelias ja avoin tarkastelu ja sen luova ja ennakkoluuloton kehittäminen. Tapaamisen päätteeksi kiteytät oppimasi ja miten aiot viedä sen osaksi työarkeasi. Työarjessa tekemäsi havainnot voit tuoda seuraavaan työnohjaustapaamiseen ja tarvittaessa tarkastella ja kehittää niitä edelleen.

Työnohjaus on oman itsen ja työn kehittämismenetelmä. Saatat haluta puhua vaikkapa edessä olevasta muutostilanteesta tai henkilölähtöisistä ongelmista johtamistyön näkökulmasta. Voi olla, että sinua mietityttää vaikeiden asioiden puheeksiotto tai haluat kehittää palautteenantamisen taitojasi. Johtamistyö voi toisinaan olla myös yksinäistä ja saatat haluta puhua sen mukanaan tuomista tuntemuksista. Työnohjaukselle asetetut tavoitteet määrittävät luonnollisesti keskustelujen isot linjat, mutta saadessasi rauhassa miettiä asioita usein vasta tapaamisen päätteeksi tiedämme mihin pohdintasi ovat kulloinkin johtaneet. Jos kuitenkin koet, että omat henkiset voimavarasi ovat koetuksella ja kaipaat apua mielenterveyden haasteisiin, suosittelemme sinua kääntymään oman työterveyshuoltosi puoleen.

Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. Hän ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja sinulle. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään sinua laajentamaan näkökulmia ja löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä. Sinun tehtäväsi on sitoutua osaltasi työnohjausprosessiin, sen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sekä tapaamisten välillä tapahtuvaan kokemukselliseen oppimiseen. Sinä olet oman työsi paras asiantuntija ja sinulla on itsemääräämisoikeus sen suhteen mitä ja miten avoimesti työnohjauksessa kerrot asioista.

Luottamus

Kaikki tapaamiset POMONIn ja avainhenkilön välillä ovat täysin luottamuksellisia.

POMONI Johtaminen -palveluun kuuluvat väli- ja loppuarvioinnit toteutetaan avainhenkilön, hänen esihenkilönsä ja Pomonin työnohjaajan kesken. Työnohjaaja ja avainhenkilö sopivat etukäteen mistä aiheista ja millä laajuudella hän haluaa arvioinnissa esihenkilönsä kanssa keskustella.

POMONIn palveluita käyttävästä avainhenkilöstä tallennetaan yrityksen nimi, henkilön nimi, asema yrityksessä/organisaatiossa, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi tallennetaan avainhenkilön tuottama sisältö kartoitus- ja asiakaskyselyihin sekä hänen itsestään oma-aloitteisesti antamat muut lisätiedot.

Tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetulla ja palvelun toimituksen kannalta oleellisella POMONIn työnohjaajalla, valmentajalla tai yhteistyökumppanilla. Tiedot ovat henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

POMONI ei myy mitään tietoja eteenpäin. POMONIn palveluita käyttävän avainhenkilön tietoja käsittelevät vain ne POMONIn työnohjaajat ja/tai valmentajat, jotka tarvitsevat niitä palvelun toimittamiseksi.